Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven hebben de volgende woorden en begrippen de daaraan in dit artikel toegekende betekenis.

1.1 Aanbod / Aanbieding(en): ieder aanbod van 4PM Sports B.V. tot het aangaan van een Overeenkomst;

1.2 Annulering: de 24 uur voorafgaand aan de afgenomen Dienst, in schriftelijke vorm door de Klant aan 4PM Sports B.V. gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door 4PM Sports B.V. aan de Klant gedane mededeling dat een of meer overeengekomen Diensten geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden;

1.3 Consument-klant(en): (een) natuurlijk(e) perso(o)nen die niet handel(t)en in de uitoefening van een beroep of bedrijf die met 4PM Sports B.V. een Overeenkomst heeft/hebben gesloten;

1.4 Diensten: de door 4PM Sports B.V. te verlenen diensten zijn in de volgende groepen onderverdeeld en zijn mogelijk los van elkaar of in combinatie als arrangement af te nemen en bestaan uit:

a. horecadiensten: het verstrekken van spijzen en/of dranken en/of logies, alsmede het ter beschikking stellen van (zaal)ruimte en terreinen; en/of

b. wellnessdiensten: wellnessfaciliteiten, binnen- en buitensauna’s, zwembaden, waaronder whirlpools, bronbaden, stoomkamers; en/of

c. de verhuur van padelbanen (losse verkoop of middels een 10-rittenkaart) en materiaal.

d. Padeldiensten; een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst waaronder doch niet uitsluitend lessen.

Overige diensten: alle overige door 4PM Sports B.V. aangeboden diensten die niet onder sub a. tot en met d. hierboven vallen.

1.5 Dienstenovereenkomst: overeenkomst tussen 4PM Sports B.V. en een Klant die betrekking heeft op het verlenen van één of meerdere Diensten;

1.6 Factuurwaarde: het totaalbedrag van door de Klant aan 4PM Sports B.V. verschuldigde bedragen uit hoofde van een of meerdere Overeenkomsten, alsmede uit hoofde van (een) op grond van een Overeenkomst verrichte Dienst(en), indien en voor zover van toepassing, te vermeerderen met eventuele overige ingevolge deze Algemene Voorwaarden door de Klant verschuldigde bedragen;

1.7 Feestdagen: in Nederland algemeen erkende feestdagen;

1.8 Gast(en): de natuurlijke perso(o)n(en) aan wie door 4PM Sports B.V. op grond van een met de Klant gesloten Overeenkomst één of meer Diensten dienen te worden verleend. Waar in deze Algemene Voorwaarden van Gast of Klant wordt gesproken, wordt zowel Gast als Klant bedoeld, tenzij uit de inhoud van de bepaling en haar strekking noodzakelijkerwijs voortvloeit dat slechts één van beide bedoeld kan zijn;

1.9 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldswaarden en geldswaardige papieren;

1.10 Klant(en): Consument-klant(en) en Zakelijke Klant(en) gezamenlijk;

1.11 Koopovereenkomst: iedere overeenkomst die wordt gesloten tussen 4PM Sports B.V. en de Klant met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door 4PM Sports B.V., elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Koopovereenkomst;

1.12 No-Show: het zonder Annulering niet gebruik maken door een Klant en/of Gast van één of meerdere op grond van een Overeenkomst door 4PM Sports B.V.] te verstrekken Diensten;

1.13 Overeenkomst(en): (een) Dienstenovereenkomst(en) en/of (een) Koopovereenkomst(en);

1.14 Producten: alle producten, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – Padel producten, die door 4PM Sports B.V. in haar shop(s) te koop worden aangeboden;

1.16 Verlenen van Diensten: het door 4PM Sports B.V. verstrekken van Diensten, alles met alle daarbij behorende werkzaamheden en diensten, en alles in de ruimste zin des woords;

1.17 Zakelijke Klant(en): rechtsperso(o)nen of vennootschap(pen) die met 4PM Sports B.V. een Overeenkomst heeft/hebben gesloten.

1.18 10-rittenkaart: een 10-rittenkaart geeft recht 10 keer baanhuur. De 10-rittenkaart is geldig voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle tien ritten worden gevolgd binnen de geldigheidsperiode heeft de Klant geen recht op restitutie van de niet gebruikte ritten.

1.19 Artikeltitels dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

1.20 In deze Algemene Voorwaarden zijn verwijzingen naar wettelijke bepalingen verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden op het moment van vaststelling van deze Algemene Voorwaarden.

1.21 In deze Algemene Voorwaarden zal, indien de context dit vereist, het enkelvoud ook het meervoud omvatten en vice versa.

1.22 Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor lessen, losse verkoop en 10-rittenkaarten niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen en Diensten.

2.2 Indien de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende partijen overeengekomen behoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door de Klant gehanteerde voorwaarden wordt door 4PM Sports B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door 4PM Sports B.V. van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van de Klant op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze van geval tot geval schriftelijk en uitdrukkelijk door 4PM Sports B.V. aan de Klant zijn bevestigd.

2.5 Deze Algemene Voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen waarvan 4PM Sports B.V. gebruik maakt of heeft gemaakt bij het aangaan en/of uitvoeren van een Overeenkomst en het verrichten van de Diensten, dan wel in het algemeen in het kader van de exploitatie van 4PM Sports B.V..

2.6 In geval van nietigheid of vernietiging door de Klant van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Algemene Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.7 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.8 Indien van deze Algemene Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven, geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

2.9 Op iedere Dienst zijn tevens de huisregels van 4PM Sports B.V. van toepassing. Deze maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden. 4PM Sports B.V. zal op een duidelijk waarneembare plaats de huisregels voor de Klanten en/of Gasten ter kennisneming op te hangen, dan wel aan te brengen, dan wel neer te leggen, dan wel de huisregels in geschrift aan de Klanten en/of Gasten ter hand te stellen. Klanten en/of Gasten zijn gehouden de huisregels na te leven.

2.10 Onder de 4PM Sports Family of Companies valt The Padellers Exploitatie B.V., Padel Bookingtool B.V. en The Padelstore Exploitatie B.V..

Artikel 3 RESERVERINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DIENSTENOVEREENKOMSTEN

3.1 Indien een Klant en/of Gast gebruik wenst te maken van één of meerdere Dienst(en), dienen deze Dienst(en) tijdig schriftelijk, telefonisch of elektronisch (online) via de website 4PM Sports B.V. gereserveerd te worden. Voor de gereserveerde Dienst(en) kan, zulks ter beoordeling van 4PM Sports B.V. een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling verlangd worden. Deze vooruitbetaling dient te geschieden in overeenstemming met de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden (Afrekening en betaling).

3.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat 4PM Sports B.V., dan wel een tussenpersoon namens 4PM Sports B.V., een boeking/reservering van de Klant schriftelijk heeft bevestigd of indien door 4PM Sports B.V. uitvoering wordt gegeven aan de boeking/reservering van de Klant. Voorts komt een Overeenkomst tot stand door acceptatie door de Klant van een Aanbod. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van een Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van 4PM Sports B.V. binden 4PM Sports B.V. slechts tegenover de Klant indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door 4PM Sports B.V. schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan de Klant

3.3 Binnen vierentwintig (24) uur na een (online) reservering ontvangt de Klant een e-mail met een boekingsbevestiging en een link naar de Algemene Voorwaarden van 4PM Sports B.V., dan wel een tussenpersoon namens 4PM Sports B.V. welke boekingsbevestiging dient als bewijs van de boeking. De Klant is gehouden de boekingsbevestiging te controleren en 4PM Sports B.V. onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van eender welke vergissing ten aanzien van de boeking/reservering, bij gebreke waarvan uitvoering van de boeking plaatsvindt zoals weergegeven in de boekingsbevestiging. Alle boeking(en), al dan niet online, zijn uitsluitend geldig nadat zij door 4PM Sports B.V., dan wel een tussenpersoon namens 4PM Sports B.V., per e-mail zijn bevestigd. De Zakelijke Klant kan tot een week voor het ingangstijdstip van de door de Zakelijke Klant gereserveerde Dienst(en) wijzigingen aanbrengen in de groepsgrootte zoals vermeld in de reserveringsbevestiging. Indien het aantal personen op het ingangstijdstip van de door de Zakelijke Klant gereserveerde Dienst(en) minder is dan een week daarvoor aangegeven, worden de kosten van het aantal personen dat minder is dan een week daarvoor aangegeven, volledig in rekening gebracht aan de Zakelijke Klant.

3.4 Alle door 4PM Sports B.V. gedane Aanbiedingen ter zake de totstandkoming van Overeenkomsten en het verrichten van de Diensten zijn vrijblijvend en op basis van “zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt” en kunnen steeds door 4PM Sports B.V. worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Doet 4PM Sports B.V. binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door de Klant een beroep op bedoeld voorbehoud, dan wordt de beoogde Overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen en zullen 4PM Sports B.V. en de Klant en/of de Gast handelingen die in de tussentijd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn verricht ongedaan maken, waarbij 4PM Sports B.V. en de Klant en/of de Gast elkaar over en weer alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking zullen verlenen.

3.5 Alle door 4PM Sports B.V. verstrekte afbeeldingen, omschrijvingen, maatopgaven en overige inlichtingen zijn voor 4PM Sports B.V.] niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de kwaliteit van de door4PM Sports B.V. aangeboden Diensten. 4PM Sports B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor foutieve afbeeldingen, foutieve omschrijvingen, foutieve maat– en gewichtsopgaven en overige foutieve inlichtingen.

3.6 Alle Aanbiedingen worden door 4PM Sports B.V. direct dan wel indirect naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. 4PM Sports B.V. staat er evenwel niet voor in dat zich ter zake geen afwijkingen voordoen.

3.7 Opties worden in beginsel niet verleend. Indien een optie wordt verleend kan dit alleen schriftelijk gebeuren. Opties worden verleend met een van tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet uiterlijk op de afloopdatum door de Klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering dan wel een optie waarvan de Klant eerder schriftelijk heeft aangegeven daarvan geen gebruik te maken, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe door 4PM Sports B.V. een opzegging vereist is.

3.8 Overeenkomsten voor of namens Klanten aangegaan door tussenpersonen, al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. 4PM Sports B.V. is aan tussenpersonen geen commissie of provisie verschuldigd, hoe ook genaamd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Klanten en de tussenpersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het verschuldigde. Gehele of gedeeltelijke betaling van het verschuldigde door de Klant aan 4PM Sports B.V. zal de tussenpersoon in dezelfde mate bevrijden.

3.9 4PM Sports B.V. kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een Overeenkomst weigeren, behoudens indien een zodanige weigering geschiedt louter op één of meer gronden vermeld in artikel 429 quater Wetboek van Strafrecht (discriminatie). 4PM Sports B.V. heeft het recht om aan Klanten en/of Gasten de toegang tot de locatie en/of Restaurantbedrijf alsook het aanbieden van Diensten te weigeren, indien naar haar inschatting een normale/ordentelijke bedrijfsvoering dit vergt.

Artikel 4 AFREKENING EN BETALING

4.1 De Klant en/of Gast is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd welke gelden op het moment dat de Dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door 4PM Sports B.V. op een voor Klanten en/of Gasten zichtbare plaats zijn aangebracht, dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan Klanten en/of Gasten, desnoods op verzoek, wordt overhandigd. Een lijst wordt geacht voor Klanten en/of Gasten zichtbaar aangebracht te zijn indien deze zichtbaar is in openbaar toegankelijke ruimten van 4PM Sports B.V. en/of op de website wordt gepubliceerd.

4.2 Voor aanvullende diensten, waaronder begrepen doch niet beperkt het gebruik van garderobe, garage/parkeren, kluis, wifi kan door 4PM Sports B.V. een extra vergoeding worden gevorderd.

4.3 Alle rekeningen, daaronder mede begrepen rekeningen ter zake annulering of No-Show, zijn door de Klant en/of Gast verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd.

4.4 Zolang Klanten en/of Gasten niet volledig en op juiste wijze aan al hun verplichtingen jegens 4PM Sports B.V. hebben voldaan, is 4PM Sports B.V. gerechtigd om alle Goederen welke door Klanten en/of Gasten in4PM Sports B.V. zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat Klanten en/of Gasten naar tevredenheid van 4PM Sports B.V. volledig en op juiste wijze al hun verplichtingen jegens 4PM Sports B.V. hebben voldaan.

4.5 Indien een andere betalingswijze dan directe betaling is overeengekomen, dan wel in cash dan wel via een betaalkaart, en dan wel vooraf dan wel bij aankomst dienen facturen, ongeacht het bedrag, door de Klant en/of Gast binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan 4PM Sports B.V. te worden voldaan. Indien een factuur wordt toe- of nagezonden is 4PM Sports B.V. te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van twee procent (2%) van de Factuurwaarde aan de Klant en/of Gast in rekening te brengen, welke opslag vervalt indien de Klant de factuur tijdig en volledig voldoet.

4.6 Indien en voor zover tijdige en volledige betaling achterwege blijft, is de Zakelijke Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist. De Consument-klant is in gebreke nadat hij schriftelijk is aangemaand en hem een termijn van veertien (14) dagen is gesteld om de vordering van 4PM Sports B.V. alsnog te voldoen, onder aanzegging van de gevolgen bij het uitblijven van tijdige en volledige betaling na aanmaning.

4.7 Indien de Klant en/of Gast in gebreke is, dient hij aan 4PM Sports B.V. alle op de incasso van door hem verschuldigde bedragen vallende (buiten)gerechtelijke kosten aan de zijde van 4PM Sports B.V. te vergoeden. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met hetgeen de wet daaromtrent bepaalt.

4.8 Daarenboven is de Zakelijke Klant, indien hij in gebreke is, een bedrag aan rente verschuldigd van twee procent (2%) boven de verschuldigde wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

4.9 4PM Sports B.V. heeft een retentierecht op door Klanten en/of Gasten meegebrachte Goederen tot zekerheid van voldoening van eventuele vorderingen op Klanten en/of Gasten ter zake van Horecadiensten, al dan niet aangevuld met overige Diensten. Indien 4PM Sports B.V. Goederen onder zich heeft en de Klant en/of Gast van wie 4PM Sports B.V. de Goederen onder zich heeft gekregen, gedurende drie (3) maanden in gebreke blijft, acht [***] zich vrij om deze Goederen niet langer te bewaren.

4.10 Iedere betaling door de Klant en/of Gast zal, ongeacht enige door de Klant en/of Gast bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Klant en/of Gast aan [***] in de navolgende volgorde: a. de kosten van executie; b. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten; c. de rente; d. de schade; e. de hoofdsom.

4.11 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt betaling in euro’s.

4.12 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Klant en/of Gast niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens 4PM Sports B.V. op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van 4PM Sports B.V. jegens de Klant en/of Gast.

4.13 4PM Sports B.V. is gerechtigd alle vorderingen op de Klant en/of Gast te verrekenen met iedere schuld die 4PM Sports B.V. aan de Klant en/of Gast, dan wel aan met de Klant en/of Gast gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

4.14 4PM Sports B.V. is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van de Klant, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Klant met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft, is 4PM Sports B.V. bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

4.15 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door 4PM Sports B.V. van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van de Klant en/of Gast niet op en kunnen slechts schriftelijk ter kennis van 4PM Sports B.V. worden gebracht.

4.16 Op 4PM Sports B.V. rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien de Klant en/of Gast niet aan al zijn verplichtingen jegens 4PM Sports B.V. (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

4.17 Een vordering betreffende een door 4PM Sports B.V. geleverde Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Diensten, ook niet indien deze te leveren Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

Artikel 5 ANNULERING DOOR DE KLANT

5.1 Wanneer Klanten een reservering annuleren, dient dit uiterlijk 24 uur voordat de Dienst aanvangt te geschieden. Aan een mondelinge Annulering kan de Klant geen rechten ontlenen. Bij annulering worden er credits toegevoegd aan het persoonlijke boekingaccount, gelijk aan de waarde van het boekingsbedrag.

5.2 Bij een No-Show is de Klant in alle gevallen verplicht de Factuurwaarde van de overeengekomen Dienst(en) te betalen.

5.3 Bedragen die door 4PM Sports B.V. in verband met de Overeenkomst respectievelijk de ingevolge de Overeenkomst te verrichten Diensten ten gevolge van een Annulering door de Klant reeds aan derden verschuldigd zijn geworden dienen door de Klant te allen tijde volledig aan 4PM Sports B.V. te worden vergoed.

5.4 Wanneer door een reservering is gemaakt, dan geldt voor Annuleringen het volgende:

a. bij een Annulering meer dan vierentwintig (24) uur voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is generlei bedrag verschuldigd. Eventueel vooruitbetaalde kosten worden teruggestort onder aftrek van administratiekosten

b. bij een Annulering minder dan vierentwintig (24) uur voor het ingangstijdstip van de door de Klant gereserveerde Dienst(en) is de volledige Factuurwaarde verschuldigd.

Artikel 6 LEVERING VAN PRODUCTEN EN RISICO-OVERGANG

6.1 De levering van de Producten vindt plaats op de door partijen overeengekomen plaats.

6.2 De door 4PM Sports B.V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient 4PM Sports B.V. uiterlijk binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de Klant en/of Gast. De Klant en/of Gast zal 4PM Sports B.V. in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

6.3 Indien levering van de door de Klant en/of Gast bestelde Producten niet mogelijk is omdat het Product niet beschikbaar is, zal de Klant en/of Gast daarvan zo spoedig mogelijk door 4PM Sports B.V. op de hoogte worden gesteld. Binnen dertig dagen na deze kennisgeving zal 4PM Sports B.V. het door de Klant en/of Gast betaalde aan de Klant en/of Gast terug betalen.

6.4 In geval de Producten niet door Klanten en/of Gasten in ontvangst worden genomen, is 4PM Sports B.V. gerechtigd de betreffende Producten volledig voor rekening en risico van de Klant en/of Gast op te slaan.

6.5 Op het moment dat de Klant en/of Gast de Producten in ontvangst neemt, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van de Producten op de Klant en/of Gast over.

Artikel 7 INSPECTIE EN KLACHTPLICHT VOOR PRODUCTEN

7.1 De Klant en/of Gast is verplicht de Producten terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren. Eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen moeten door de Klant en/of Gast binnen twee werkdagen na levering schriftelijk aan 4PM Sports B.V. ter kennis worden gebracht, bij gebreke waarvan 4PM Sports B.V. gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

7.2 De Klant en/of Gast kan in ieder geval geen aanspraken meer geldend maken indien de kennisgeving aan 4PM Sports B.V. later plaatsvindt dan twee werkdagen na het moment waarop de Klant en/of Gast de eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

7.3 Retournering van de Producten aan 4PM Sports B.V. kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van 4PM Sports B.V. In geval van retournering dienen de Producten zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden.

7.4 De kosten voor retournering komen voor rekening van de Klant en/of Gast.

7.5 Indien de reclame door 4PM Sports B.V. gegrond wordt geacht, heeft4PM Sports B.V. zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, de keus hetzij de betreffende Producten te vervangen, hetzij voor de Producten een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde.

7.6 De aanwezigheid van een tekortkoming en/of beschadiging zoals bedoeld in dit artikel geeft de Klant en/of Gast niet het recht om de betalingsverplichtingen op te schorten.

Artikel 8 GARANTIES OP PRODUCTEN

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert 4PM Sports B.V. geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.

8.2 Indien 4PM Sports B.V. Producten aan de Klant en/of Gast levert welke 4PM Sports B.V. van haar toeleveranciers verkregen heeft, is 4PM Sports B.V. nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant en/of Gast gehouden dan waarop 4PM Sports B.V. ten opzichte van haar toeleveranciers aanspraak kan maken.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Consument-klanten: 4PM Sports B.V. is aansprakelijk voor schade die de Klant en/of Gast lijdt en die het gevolg is van een aan 4PM Sports B.V. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen 4PM Sports B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van 4PM Sports B.V. en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

b. schade ontstaan door handelen of nalaten van de Klant en/of Gast of derden in strijd met door 4PM Sports B.V. dan wel de fabrikant en/of leverancier van de Producten verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden;

c. schade als direct gevolg van door of namens de Klant en/of Gast aan 4PM Sports B.V. verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

9.2 Zakelijke Klanten: Partijen sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid die 4PM Sports B.V. jegens Klant en/of Gast heeft uit. Indien de redelijkheid en billijkheid zich hiertegen verzet komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen 4PM Sports B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van 4PM Sports B.V. en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

9.3 Indien:

a. het voor 4PM Sports B.V. ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

b. de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

c. de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt;

de vergoeding van de schade beperkt tot driemaal het bedrag dat door 4PM Sports B.V. voor de Overeenkomst (exclusief BTW) met de Klant en/of Gast is overeengekomen met een maximum van € 1.000,- (duizend euro).

9.4 De Klant en/of Gast vrijwaart 4PM Sports B.V. tegen alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door 4PM Sports B.V. verrichte Diensten en/of geleverde Producten, voor zover 4PM Sports B.V. jegens de Klant en/of Gast voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

9.5 Onverminderd het hierboven bepaalde is 4PM Sports B.V. niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van Goederen, die zijn meegebracht door een Gast en/of Klant. De Zakelijke Klant vrijwaart 4PM Sports B.V. tegen aanspraken van Gasten ter zake. Het hier bepaalde geldt niet voor zover de beschadiging of het verlies te wijten is aan opzet of grove schuld van 4PM Sports B.V.

9.6 Indien 4PM Sports B.V. Goederen van Klanten en/of Gasten in ontvangst en/of bewaring neemt of indien Goederen op welke wijze dan ook, waar dan ook en door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat 4PM Sports B.V. daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is 4PM Sports B.V. nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met die Goederen op welke wijze dan ook ontstaan, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van 4PM Sports B.V..

9.7 Voor schade aan of met voertuigen van Klanten en/of Gasten is 4PM Sports B.V. nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van 4PM Sports B.V.

9.8 Klanten en/of Gasten zijn jegens 4PM Sports B.V. aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die voor 4PM Sports B.V. en/of enige door of namens 4PM Sports B.V. in de uitvoering van de Diensten betrokken derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) en/of onrechtmatige daad jegens 4PM Sports B.V., waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Klant en/of de Gast en/of degenen die hem/hen vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan. De Klant en/of Gast dient zelf zorg te dragen voor een adequate verzekering die mogelijke schades die kunnen ontstaan door of ten gevolge van het gebruik van de Diensten dekt, zoals een zorgverzekering met aanvullende dekking en een aansprakelijkheidsverzekering voor schades die de gebruiker aan een derde berokkent. 4PM Sports B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de gebruiker en/of een derde mocht lijden door of ten gevolge van het gebruik van locatie en/of de deelname aan een activiteiten. Deze exoneratie van aansprakelijkheid geldt niet alleen voor kleinere schades, doch uitdrukkelijk ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schade ten gevolge van ernstig letsel of overlijden.

9.9 Zoals reeds aangehaald, dient de Klant en/of Gast zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van materiële en immateriële schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn gebruik van de locatie.

9.10 De Klant en/of Gast verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de activiteit(en) waaraan hij of zij deelneemt. [***] is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures. Klant en/of Gast speelt op eigen risico.

9.11 Schade aan of aan bezittingen van [4PM Sports B.V., toegebracht door een Klant en/of Gast of mede veroorzaakt door een gebruiker, wordt geheel of gedeeltelijk op de Klant verhaald.

9.12 Bij gebruik door meerdere personen tegelijk is de Klant hoofdelijk aansprakelijk voor alle Gasten.

9.13 Klant en/of Gast is gehouden alle maatregelen te treffen om te voorkomen dat schade aan het gehuurde, dan wel hinder aan eventuele medegebruikers van het gehuurde, wordt veroorzaakt. Hiervoor dienen een aantal gedragsregels in acht te worden genomen, inhoudende een verbod op:

• roken en/of het gebruiken van consumpties op niet daarvoor kennelijk bestemde plaatsen;

• het betreden van speelvloeren met straatschoeisel of met schoeisel dat niet voldoet aan de voor de betreffende speelvloer specifiek te stellen eisen;

• het zonder de vereiste bevoegdheid gebruik maken van toestellen of materialen.

9.14 Bij wanordelijk gebruik door Klant en/of Gast van de dienst, heeft 4PM Sports B.V. het recht de Klant en/of Gast de toegang tot het gehuurde te ontzeggen, zonder dat daarvoor restitutie van de betaalde Factuurwaarde zal worden verleend.

9.15 Bij het ontstaan of constateren van defecten of beschadigingen aan het gehuurde is Klant en/of Gast gehouden hiervan onmiddellijk het dienstdoend personeel van 4PM Sports B.V. dan wel verhuurder in kennis te stellen. Voor rekening van Klant en/of Gast komen de kosten van herstel van schade, toegebracht aan het gehuurde, welke schade is ontstaan door schuld van Klant, diens Gasten en/of bezoekers, hetzij uit nalatigheid, verwaarlozing, onvoldoende toezicht of anderszins, een en ander ter beoordeling van 4PM Sports B.V.

Artikel 10 OVERMACHT

10.1 Als overmacht voor 4PM Sports B.V. die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming 4PM Sports B.V. niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door 4PM Sports B.V. zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt, zulks ter beoordeling van 4PM Sports B.V.

10.2 Overmacht als bedoeld in artikel 10.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging (n) Pandemie/epidemie inclusief overheidsregelgeving ter bestrijding van een Pandemie/epidemie (o) weeromstandigheden die de baan onbespeelbaar maken (ter beoordeling van de 4PM Sports B.V.

10.3 In geval van overmacht heeft 4PM Sports B.V. de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmacht situatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Klant en/of Gast heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door 4PM Sports B.V. onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook de Klant en/of Gast bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat 4PM Sports B.V. gerechtigd is voor de reeds verrichte Diensten een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

10.4 Indien 4PM Sports B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Klant en/of Gast gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11 GEVONDEN GOEDEREN

11.1 In het gebouw en de aanhorigheden van 4PM Sports B.V. verloren of achtergelaten Goederen, welke door een Klant en/of Gast worden gevonden, dienen door deze met bekwame spoed bij 4PM Sports B.V. te worden ingeleverd.

11.2 Van Goederen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen zestig (60) dagen na de inlevering daarvan bij [4PM Sports B.V. heeft gemeld, verkrijgt 4PM Sports B.V. de eigendom.

11.3 Indien 4PM Sports B.V. door de Klant en/of Gast achtergelaten Goederen aan deze toezendt, geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de Klant en/of Gast. 4PM Sports B.V. is nimmer tot toezending verplicht.

Artikel 12 INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM

12.1 Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen 4PM Sports B.V. en de Klant en/of Gast berusten bij 4PM Sports B.V.

12.2 4PM Sports B.V. behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopnamen te (laten) maken en deze opnamen te verveelvoudigen en/of openbaar te (doen) maken in welke vorm en op welke wijze dan ook voor reclame doeleindeverhuur. De Klant verklaart zich bereid en akkoord hiermee en doet reeds nu voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn/haar portret in het kader van openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen. Klanten en/of andere personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

Artikel 13 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

13.1 Indien 4PM Sports B.V. persoonsgegevens (zoals bedoeld in Verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de ‘AVG’)) verwerkt of laat verwerken, dan zal 4PM Sports B.V. met betrekking tot de verwerking van deze gegevens voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. 4PM Sports B.V. wordt in dat geval aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.

13.2 4PM Sports B.V. zal de persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan de uitvoering van de Overeenkomst en zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan daarvoor strikt noodzakelijk is. 4PM Sports B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen zoals bedoeld in de AVG, pagina 19 van 20.

13.3 4PM Sports B.V. vervult haar eigen verplichtingen en verleent bijstand aan de Klant en/of Gast om aan zijn verplichtingen te voldoen voortvloeiend uit de AVG. Daaronder vallen in ieder geval ook de rechten van de Klant en/of Gast (een betrokkene zoals bedoeld in de AVG), waaronder maar niet beperkt tot het recht op inzage en het recht op gegevenswissing.

13.4 Een mogelijke inbreuk op de verplichtingen voortvloeiende uit dit artikel 20 en de AVG zal onmiddellijk door 4PM Sports B.V. aan de Klant en/of Gast worden gemeld. 4PM Sports B.V. zal een verwerkingsregister bijhouden waarin alle mogelijke inbreuken worden bijgehouden.

13.5 Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacystatement.

Artikel 14 ONTBINDING

14.1 Ingeval de Klant en/of Gast een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de Klant en/of Gast van rechtswege in verzuim en heeft 4PM Sports B.V. het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant en/of Gast en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat 4PM Sports B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan 4PM Sports B.V. toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die 4PM Sports B.V. in deze gevallen op de Klant en/of Gast mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

14.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie/overlijden of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van (de onderneming van) de Klant en/of Gast of als de Zakelijke Klant zijn onderneming staakt of als op de Consument-klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) van toepassing wordt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant en/of Gast beslag wordt gelegd of als de Klant en/of Gast niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is de Klant en/of Gast van rechtswege in verzuim en heeft 4PM Sports B.V. het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 4PM Sports B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van 4PM Sports B.V. op volledige schadevergoeding.

Artikel 15 SLOTBEPALINGEN EN VERVALTERMIJNEN

15.1 4PM Sports B.V. is te allen tijde bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen treden in werking op het via de website www.thepadellers.nl angekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 4PM Sports B.V. zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan Klanten en/of Gasten ter hand stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Klanten en/of Gasten in werking zodra de wijziging aan hen is medegedeeld.

15.2 De ongeldigheid van één of meer van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze Algemene Voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldige beding naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

15.3 Een verzuim van een partij bij een Overeenkomst om een recht uit hoofde van een Overeenkomst uit te oefenen of het uitstellen daarvan zal niet gelden als het afstand doen van een dergelijk recht, tenzij in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst anders is bepaald. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening van een recht uit hoofde van enige Overeenkomst door een partij zal geen andere of verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten uitsluiten, tenzij in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst anders is bepaald.

15.4 Kennisgevingen aan 4PM Sports B.V. in het kader van een Overeenkomst en/of het verlenen van Diensten en/of de verkoop en levering van Producten dienen schriftelijk te geschieden.

15.5 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervallen rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Klant en/of Gast, uit welke hoofde ook, jegens 4PM Sports B.V. in verband met verleende Diensten en/of geleverde Producten na twaalf (12) maanden na de datum waarop de Klant en/of Gast bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén schriftelijke claim is neergelegd bij 4PM Sports B.V.

15.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, vervalt iedere rechtsvoordering een schriftelijke claim door de Klant en/of Gast neergelegd bij 4PM Sports B.V. in verband met door haar verleende Diensten en/of geleverde Producten, indien 4PM Sports B.V. niet binnen een termijn van twaalf (12) maanden na het ontvangen van de betreffende schriftelijke claim in rechte is betrokken.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen 4PM Sports B.V. en de Klant en/of Gast mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland, locatie Amsterdam, tenzij een Consument-klant binnen een maand nadat 4PM Sports B.V. zich schriftelijk jegens de Klant en/of Gast op dit beding heeft beroepen, voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiest.